Kategoria E do C

Uprawnienia po kursie:

Kategoria C+E prawa jazdy uprawnia do kierowania pojazdem określonym w kategorii C łącznie z przyczepą oraz ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami).

Warto wiedzieć!
Kombinacja praw jazdy kategorii:
– C+E i B – uprawnia do kierowania zespołem pojazdów określonych w kategorii B+E,
– C+E i D – uprawnia do kierowania zespołem pojazdów określonych w kategorii D+E.

Kategoria C1+E prawa jazdy uprawnia do kierowania zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii C1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego.

Zamierzając zostać kierowcą zawodowym ciężarówki oprócz kategorii C lub C+E prawa jazdy należy przedstawić Pracodawcy:

 • aktualne badanie psychologiczne
 • badanie lekarskie
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego kierowców wykonujących transport drogowy lub zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego.

Wymagania w stosunku do kandydatów:

 • ukończone 21 lat
 • posiadanie prawa jazdy kategorii C
 • odpowiedni stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim

Wymagane dokumenty
(na podstawie których odbywają się przyjęcia na kurs):

 1. czytelnie i kompletnie wypełnione zgłoszenie na kurs
 2. dowód osobisty
 3. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów rodzaju objętego szkoleniem
 4. dwie czytelne kserokopie posiadanego prawa jazdy (lub zaświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B lub C)
 5. skierowanie z zakładu pracy (w przypadku kiedy Słuchacza na kurs kieruje pracodawca)
 6. pokwitowanie wniesienia opłaty za kurs (lub I raty)

Badania lekarskie:

Do kursu nauki jazdy kategorii C+E niezbędne jest wykonanie badań lekarskich, które wydaje lekarz uprawniony do badań kierowców. Badania powinny zostać wykonane najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.

Jako jednostka szkoląca zapewniamy Państwu wykonanie takich badań na początku kursu. Koszt badań lekarskich kategorii C+E wynosi 115 pln.

Warto wiedzieć! Słuchacz zamierzający bezpośrednio po kursie kategorii C kontynuować naukę jazdy kategorii E/C, powinien podczas badań powiadomić o tym fakcie lekarza, ponieważ w trakcie jednorazowych badań na obie te kategorie cena badań nie ulega zwiększeniu – jest jednokrotna.

Do samego kursu prawa jazdy nie są wymagane badania psychologiczne, tzw. psychotesty.

Program szkolenia:

Kursy prowadzone są zgodnie z Dz. U. Nr 217 z 27 października 2005 r. w nowych, profesjonalnie wyposażonych salach wykładowych, z pełnym zapleczem sanitarnym oraz vendingowym (możliwość przygotowania napojów).

Zajęcia teoretyczne obejmują 20 godzin – w tym, zgodnie z programem szkolenia, wykład i zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych.

Zajęcia praktyczne obejmują 25 godzin i prowadzone są na najlepszym placu manewrowym w mieście, w ruchu miejskim oraz poza obszarem zabudowanym.

Godzina szkolenia teoretycznego równa się 45 minutom, a szkolenia praktycznego 60 minutom.

Materiały szkoleniowe:

Każdy ze Słuchaczy kursu otrzymuje w cenie kursu podręcznik i testy z zakresu kategorii C prawa jazdy, gdyż z zakresu kategorii C Słuchacz zdaje wewnętrzny egzamin teoretyczny – jest to uregulowane przepisami.

Zajęcia (czas trwania kursu, godziny, terminy):

Kursy kategorii C+E rozpoczynają się cyklicznie, co dwa tygodnie.
Część teoretyczna kursu trwa 2 tygodnie i składa się z 5 wykładów.
Wykłady odbywają się 3 razy w tygodniu od godziny 16:30.

Część praktyczna kursu trwa 2 ÷ 3 tygodni w zależności od dyspozycyjności Słuchacza. Chcąc ukończyć część praktyczną w ciągu 2 tygodni, należy nastawić się na intensywny tok nauki i dużą dyspozycyjność.
Terminy zajęć praktycznych Słuchacze ustalają indywidualnie z Instruktorem.

Zakończenie kursu, zaświadczenia, egzaminy:

Kurs kończy egzamin wewnętrzny, który obejmuje sprawdzenie wiadomości zdobytych na kursie.

Egzamin wewnętrzny składa się z części:

 • teoretycznej – przeprowadzanej w sali wykładowej w formie testów zamkniętych (test wyboru)
  Uwaga! Sprawdzenie wiedzy teoretycznej Słuchacza spada na ośrodki szkolenia, dzięki temu Słuchacze nie zdają państwowego egzaminu teoretycznego w WORD.
 • praktycznej – przeprowadzanej na placu manewrowym i w ruchu drogowym

Do egzaminu może przystąpić osoba, która odbyła wymaganą programem ilość godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.
Warunkiem przeprowadzenia części praktycznej egzaminu wewnętrznego jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej.

Pozytywnie złożony egzamin wewnętrzny kończy wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu, które Słuchacz wraz z kompletem dokumentów składa w WORD (Siedlce, ul. Składowa 46) celem ustalenia terminu egzaminu państwowego.

Odbiór zaświadczenia należy zgłosić co najmniej 1 dzień wcześniej w Biurze OSK (osobiście lub telefonicznie) celem przygotowania Słuchaczowi kompletu dokumentów.

Komplet dokumentów wymaganych do ustalenia terminu egzaminu państwowego w WORD:

 • dowód osobisty lub paszport
 • kserokopia posiadanego prawa jazdy kategorii C (lub oświadczenie z WORD o pozytywnym wyniku egzaminu praktycznego z zakresu kategorii C)
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu
 • orzeczenie lekarskie
 • 1 zdjęcie o wymiarach 35mm x 45mm
 • wniosek o wydanie prawa jazdy
 • dowód uiszczenia opłaty za egzamin państwowy

Koszt kursu i zasady odpłatności:

Koszt kursu: 1800 pln

Naszym Słuchaczom proponujemy 3 różne formy odpłatności za kurs kategorii C+E do wyboru:

 • jednorazowa opłata gotówkowa w Biurze OSK EXPERT
 • jednorazowy przelew na konto OSK EXPERT
 • kredytowanie firmowe 0% w 3 ratach w opcji:
  I rata: 500 PLN – przed rozpoczęciem kursu
  II rata: uiszczenie opłat do połowy ceny regularnej kursu – do zakończenia części teoretycznej
  III rata: uiszczenie całości opłat za kurs – do 10ej godziny zajęć praktycznych

Uwaga! Wartością zrealizowanych jazd Słuchacz nie może przekroczyć wpłaconej kwoty.