Kategoria D

Uprawnienia po kursie:

Kategoria D uprawnia do kierowania autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

Zamierzając zostać kierowcą zawodowym autobusu oprócz kategorii D prawa jazdy należy przedstawić Pracodawcy:

 • aktualne badanie psychologiczne
 • badanie lekarskie
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego kierowców wykonujących transport drogowy lub zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego.

Wymagania w stosunku do kandydatów:

 • ukończone 24 lat
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B (lub C)
 • odpowiedni stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim

Wymagane dokumenty
(na podstawie których odbywają się przyjęcia na kurs):

 1. czytelnie i kompletnie wypełnione zgłoszenie na kurs
 2. dowód osobisty
 3. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów rodzaju objętego szkoleniem
 4. dwie czytelne kserokopie posiadanego prawa jazdy (lub zaświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B lub C)
 5. skierowanie z zakładu pracy (w przypadku kiedy Słuchacza na kurs kieruje pracodawca)
 6. pokwitowanie wniesienia opłaty za kurs (lub I raty)

Badania lekarskie:

Do kursu nauki jazdy kategorii C niezbędne jest wykonanie badań lekarskich, które wydaje lekarz uprawniony do badań kierowców. Badania powinny zostać wykonane najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.

Jako jednostka szkoląca zapewniamy Państwu wykonanie takich badań na początku kursu. Koszt badań lekarskich kategorii D wynosi 115 pln.

Do kursu prawa jazdy nie są wymagane badania psychologiczne, tzw. psychotesty.

Program szkolenia:

Kursy prowadzone są zgodnie z Dz. U. Nr 217 z 27 października 2005 r. w nowych, profesjonalnie wyposażonych salach wykładowych, z pełnym zapleczem sanitarnym (osobna toaleta damska i męska) oraz vendingowym (możliwość przygotowania napojów).

Zajęcia teoretyczne obejmują 20 godzin – w tym, zgodnie z programem szkolenia, wykład i zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych.

Zajęcia praktyczne obejmują:

 • 60 godzin jeśli Słuchacz posiada jedynie prawo jazdy kategorii B, lub
 • 40 godzin jeśli Słuchacz posiada prawo jazdy kategorii C lub C1

i prowadzone są na najlepszym placu manewrowym w mieście, w ruchu miejskim oraz poza obszarem zabudowanym.

Godzina szkolenia teoretycznego równa się 45 minutom, a szkolenia praktycznego 60 minutom.

Materiały szkoleniowe:

Każdy ze Słuchaczy kursu otrzymuje w cenie kursu podręcznik i testy z zakresu kategorii D prawa jazdy.

Zajęcia (czas trwania kursu, godziny, terminy):

Kursy kategorii D rozpoczynają się cyklicznie, co dwa tygodnie.
Część teoretyczna kursu trwa 2 tygodnie i składa się z 6 wykładów.
Wykłady odbywają się 3 razy w tygodniu od godziny 16:30.

Część praktyczna kursu trwa od 4 ÷ 6 tygodni w zależności od dyspozycyjności Słuchacza. Istnieje możliwość odbycia części praktycznej w ciągu 3 tygodni, należy jednak nastawić się wtedy na dość intensywny tok nauki i dużą dyspozycyjność.
Terminy zajęć praktycznych Słuchacze ustalają indywidualnie z Instruktorem.

Zakończenie kursu, zaświadczenia, egzaminy:

Kurs kończy egzamin wewnętrzny, który obejmuje sprawdzenie wiadomości zdobytych na kursie.

Egzamin wewnętrzny składa się z części:

 • teoretycznej – przeprowadzanej w sali wykładowej w formie testów zamkniętych (test wyboru)
 • praktycznej – przeprowadzanej na placu manewrowym i w ruchu drogowym

Do egzaminu może przystąpić osoba, która odbyła wymaganą programem ilość godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.
Warunkiem przeprowadzenia części praktycznej egzaminu wewnętrznego jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej.

Pozytywnie złożony egzamin wewnętrzny kończy wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu, które Słuchacz wraz z kompletem dokumentów składa w WORD (Siedlce, ul. Składowa 46) celem ustalenia terminu egzaminu państwowego.

Odbiór zaświadczenia należy zgłosić co najmniej 1 dzień wcześniej w Biurze OSK (osobiście lub telefonicznie) celem przygotowania Słuchaczowi kompletu dokumentów.

Komplet dokumentów wymaganych do ustalenia terminu egzaminu państwowego w WORD:

 • dowód osobisty lub paszport
 • kserokopia posiadanego prawa jazdy B i/lub C (lub oświadczenie z WORD o pozytywnym wyniku egzaminu praktycznego z zakresu kategorii B i/lub C)
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu
 • orzeczenie lekarskie
 • 1 zdjęcie o wymiarach 35mm x 45mm
 • wniosek o wydanie prawa jazdy
 • dowód uiszczenia opłaty za egzamin państwowy

Okres oczekiwania na egzamin państwowy jest zależny wyłącznie od aktualnie proponowanych terminów egzaminów przez WORD.

Koszt kursu i zasady odpłatności:

Koszt kursu: 3600 pln (na podbudowie kategorii B – 60h praktyki)

Koszt kursu: 2800 pln (na podbudowie kategorii C – 40h praktyki)

Naszym Słuchaczom proponujemy 3 różne formy odpłatności za kurs kategorii D do wyboru:

 • jednorazowa opłata gotówkowa w Biurze OSK EXPERT
 • jednorazowy przelew na konto OSK EXPERT
 • kredytowanie firmowe 0% w 3 ratach w opcji:
  I rata: 500 PLN – przed rozpoczęciem kursu
  II rata: uiszczenie opłat do połowy ceny regularnej kursu – do zakończenia części teoretycznej
  III rata: uiszczenie całości opłat za kurs – do 10ej godziny zajęć praktycznych

Uwaga! Wartością zrealizowanych jazd Słuchacz nie może przekroczyć wpłaconej kwoty.

osk siedlce