Kategoria B

Uprawnienia po kursie:

Kategoria B prawa jazdy uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t (z wyjątkiem autobusu lub motocykla)
 • pojazdem, o którym mowa wyżej, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

Kategoria B1 prawa jazdy uprawnia do kierowania trójkołowym lub czterokołowym pojazdem samochodowym o masie własnej nie przekraczającej 550 kg, z wyjątkiem motocykla.

Wymagania w stosunku do kandydatów:

 • ukończone 18 lat (17 lat i 9 miesięcy, a przypadku kategorii B1 – 16 lat)
 • odpowiedni stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim

Wymagane dokumenty
(na podstawie których odbywają się przyjęcia na kurs):

 1. czytelnie i kompletnie wypełnione zgłoszenie na kurs
 2. dowód osobisty
 3. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów rodzaju objętego szkoleniem
 4. zgoda rodziców lub opiekunów – w przypadku osób niepełnoletnich (plik do pobrania)
 5. skierowanie z zakładu pracy (w przypadku kiedy Słuchacza na kurs kieruje pracodawca)
 6. pokwitowanie wniesienia opłaty za kurs (lub I raty)

Badania lekarskie:

Do kursu nauki jazdy kategorii B niezbędne jest wykonanie badań lekarskich, które wydaje lekarz uprawniony do badań kierowców. Badania powinny zostać wykonane najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.

Jako jednostka szkoląca zapewniamy Państwu wykonanie takich badań na początku kursu. Koszt badań lekarskich kategorii B wynosi 50pln.

Do kursu prawa jazdy nie są wymagane badania psychologiczne, tzw. psychotesty.

Program szkolenia:

Kursy prowadzone są zgodnie z Dz. U. Nr 217 z 27 października 2005 r. w nowych, profesjonalnie wyposażonych salach wykładowych, z pełnym zapleczem sanitarnym oraz vendingowym (możliwość przygotowania napojów).

Zajęcia teoretyczne obejmują 30 godzin – w tym, zgodnie z programem szkolenia, wykład i zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych.

Zajęcia praktyczne obejmują 30 godzin i prowadzone są na najlepszym placu manewrowym w mieście, w ruchu miejskim oraz poza obszarem zabudowanym.

Godzina szkolenia teoretycznego równa się 45 minutom, a szkolenia praktycznego 60 minutom.

Materiały szkoleniowe:

Każdy ze Słuchaczy kursu otrzymuje w cenie kursu podręcznik i testy z zakresu kategorii B prawa jazdy.

Zajęcia (czas trwania kursu, godziny, terminy):

Kursy kategorii B rozpoczynają się cyklicznie, co dwa tygodnie.
Część teoretyczna kursu trwa 2 tygodnie i składa się z 6 wykładów.
Wykłady odbywają się 3 razy w tygodniu od godziny 16:30.

Część praktyczna kursu trwa w zależności od dyspozycyjności Słuchacza i częstotliwości uczęszczania na zajęcia praktyczne od 3 ÷ 5 tygodni.
Chcąc ukończyć część praktyczną w krótszym czasie, należy zaplanować z góry całość godzin praktycznych objętych programem i nastawić się na intensywny tok nauki. Terminy zajęć praktycznych Słuchacze ustalają indywidualnie.

Zakończenie kursu, zaświadczenia, egzaminy:

Kurs kończy egzamin wewnętrzny, który obejmuje sprawdzenie wiadomości zdobytych na kursie.

Egzamin wewnętrzny składa się z części:

 • teoretycznej – przeprowadzanej w sali wykładowej w formie testów zamkniętych (test wyboru)
 • praktycznej – przeprowadzanej na placu manewrowym i w ruchu drogowym

Do egzaminu może przystąpić osoba, która odbyła wymaganą programem ilość godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.
Warunkiem przeprowadzenia części praktycznej egzaminu wewnętrznego jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej.

Pozytywnie złożony egzamin wewnętrzny kończy wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu, które Słuchacz wraz z kompletem dokumentów składa w WORD (Siedlce, ul. Składowa 46) celem ustalenia terminu egzaminu państwowego.

Odbiór zaświadczenia należy zgłosić co najmniej 1 dzień wcześniej w Biurze OSK (osobiście lub telefonicznie) celem przygotowania Słuchaczowi kompletu dokumentów.

Komplet dokumentów wymaganych do ustalenia terminu egzaminu państwowego w WORD:

 • dowód osobisty lub paszport
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu
 • orzeczenie lekarskie
 • zgoda rodziców lub opiekuna prawnego w przypadku osoby niepełnoletniej
 • 1 zdjęcie o wymiarach 35mm x 45mm
 • wniosek o wydanie prawa jazdy
 • dowód uiszczenia opłaty za egzamin państwowy

Okres oczekiwania na egzamin państwowy jest zależny wyłącznie od aktualnie proponowanych terminów egzaminów przez WORD

Koszt kursu i zasady odpłatności:

Koszt kursu: 1300 pln

Naszym Słuchaczom proponujemy 3 różne formy odpłatności za kurs kategorii B do wyboru:

 • jednorazowa opłata gotówkowa w Biurze OSK EXPERT
 • jednorazowy przelew na konto OSK EXPERT
 • kredytowanie firmowe 0% w 3 ratach w opcji:
  I rata: 200 PLN – przed rozpoczęciem kursu
  II rata: uiszczenie opłat do połowy ceny regularnej kursu – do zakończenia części teoretycznej
  III rata: uiszczenie całości opłat za kurs – do 10ej godziny zajęć praktycznych

Uwaga! Wartością zrealizowanych jazd Słuchacz nie może przekroczyć wpłaconej kwoty.

osk siedlce