Kategoria A

Uprawnienia po kursie:

Kategoria A prawa jazdy uprawnia do kierowania motocyklem.
Kategoria A1 prawa jazdy uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 125cm3 i mocy nie przekraczającej 11 kW.

Wymagania w stosunku do kandydatów:

 • ukończone 18 lat (17 lat i 9 miesięcy, a przypadku kategorii A1 – 16 lat)
 • odpowiedni stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim
 • umiejętność jazdy na rowerze jest dużym ułatwieniem dla Słuchacza

Wymagane dokumenty
(na podstawie których odbywają się przyjęcia na kurs):

 1. czytelnie i kompletnie wypełnione zgłoszenie na kurs
 2. dowód osobisty
 3. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów rodzaju objętego szkoleniem
 4. zgoda rodziców lub opiekunów – w przypadku osób niepełnoletnich (plik do pobrania)
 5. skierowanie z zakładu pracy (w przypadku kiedy Słuchacza na kurs kieruje pracodawca)
 6. pokwitowanie wniesienia opłaty za kurs (lub I raty)

Badania lekarskie:

Do kursu nauki jazdy kategorii A lub A1 niezbędne jest wykonanie badań lekarskich, które wydaje lekarz uprawniony do badań kierowców. Badania powinny zostać wykonane najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.
Jako jednostka szkoląca zapewniamy Państwu wykonanie takich badań na początku kursu. Koszt badań lekarskich wynosi 50pln.
Do kursu prawa jazdy nie są wymagane badania psychologiczne, tzw. psychotesty.

Program szkolenia:

Kursy prowadzone są zgodnie z Dz. U. Nr 217 z 27 października 2005 r. w nowych, profesjonalnie wyposażonych salach wykładowych, z pełnym zapleczem sanitarnym oraz vendingowym (możliwość przygotowania napojów).

Zajęcia teoretyczne obejmują 30 godzin – w tym, zgodnie z programem szkolenia, wykład i zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych.

Zajęcia praktyczne obejmują 20 godzin i prowadzone są na najlepszym placu manewrowym w mieście, w ruchu miejskim oraz poza obszarem zabudowanym.

Godzina szkolenia teoretycznego równa się 45 minutom, a szkolenia praktycznego 60 minutom.

Materiały szkoleniowe:

Każdy ze Słuchaczy kursu otrzymuje w cenie kursu podręcznik i testy z zakresu kategorii A prawa jazdy.

Zajęcia (czas trwania kursu, godziny, terminy):

Kursy kategorii A rozpoczynają się cyklicznie, co dwa tygodnie.
Część teoretyczna kursu trwa 2 tygodnie i składa się z 6 wykładów.

Wykłady odbywają się 3 razy w tygodniu od godziny 16:30.

Część praktyczna kursu w zależności od dyspozycyjności Słuchacza trwa około 2 tygodni. Chcąc ukończyć część praktyczną w krótszym czasie, należy nastawić się na intensywny tok nauki.
Terminy zajęć praktycznych Słuchacze ustalają indywidualnie z Instruktorem.

Zakończenie kursu, zaświadczenia, egzaminy:

Kurs kończy egzamin wewnętrzny, który obejmuje sprawdzenie wiadomości zdobytych na kursie.

Egzamin wewnętrzny składa się z części:

 • teoretycznej – przeprowadzanej w sali wykładowej w formie testów zamkniętych (test wyboru)
 • praktycznej – przeprowadzanej na placu manewrowym i w ruchu drogowym

Do egzaminu może przystąpić osoba, która odbyła wymaganą programem ilość godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.
Warunkiem przeprowadzenia części praktycznej egzaminu wewnętrznego jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej.

Pozytywnie złożony egzamin wewnętrzny kończy wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu, które Słuchacz wraz z kompletem dokumentów składa w WORD (Siedlce, ul. Składowa 46) celem ustalenia terminu egzaminu państwowego.

Odbiór zaświadczenia należy zgłosić co najmniej 1 dzień wcześniej w Biurze OSK (osobiście lub telefonicznie) celem przygotowania Słuchaczowi kompletu dokumentów.

Komplet dokumentów wymaganych do ustalenia terminu egzaminu państwowego w WORD:

 • dowód osobisty lub paszport
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu
 • orzeczenie lekarskie
 • zgoda rodziców lub opiekuna prawnego w przypadku osoby niepełnoletniej
 • 1 zdjęcie o wymiarach 35mm x 45mm
 • wniosek o wydanie prawa jazdy
 • dowód uiszczenia opłaty za egzamin państwowy

Okres oczekiwania na egzamin państwowy jest zależny wyłącznie od aktualnie proponowanych terminów egzaminów przez WORD.

Koszt kursu i zasady odpłatności:

Koszt kursu: 1300 pln


Naszym Słuchaczom proponujemy 2 różne formy odpłatności za kurs kategorii A do wyboru:

 • jednorazowa opłata gotówkowa w Biurze OSK EXPERT
 • jednorazowy przelew na konto OSK EXPERT
 • kredytowanie firmowe 0% w 3 ratach w opcji:
  I rata: 200 PLN – przed rozpoczęciem kursu
  II rata: uiszczenie opłat do połowy ceny regularnej kursu – do zakończenia części teoretycznej
  III rata: uiszczenie całości opłat za kurs – do 10ej godziny zajęć praktycznych

Uwaga! Wartością zrealizowanych jazd Słuchacz nie może przekroczyć wpłaconej kwoty.

Uwaga! W okresie zimowym istnieje możliwość odbycia tylko części teoretycznej w zakresie kategorii A, co spowodowane jest niesprzyjającymi warunkami pogodowymi (deszcz, śnieg, gołoledź), a części praktycznej wraz z powróceniem sprzyjających warunków drogowych. Z tych samych powodów na okres zimowy WORD zawiesza egzaminy praktyczne kategorii A.